ผู้เขียน: Lester

About Lester

Here are my most recent posts

What You Can Do To Easily Train Your Dog

By Lester พฤศจิกายน 29, 2020 Off

TIP! If you plan on using a crate as part of your puppy’s training routine, introduce the apparatus and its’ functions very gradually. When they are comfy with the open door, try closing it and feeding them treats via the wires.

There are numerous reasons to have a pet dog. Maybe you found him irresistible as a puppy with the longing eyes!It goes without saying that an obedient dogs are highly desirable. This article is going to give you some great ideas for doing just that!

TIP! Timing is important when you’re training your dog. You desire to spend time in training them, but you also do not want to go overboard.

Timing is essential when you are training your dog, and you need to make sure you don’t overdo it. Begin with a short session training sessions and increase the time each day.Pay attention and end the point when your dog starts to get restless.

TIP! Never tie two or more dogs in close vicinity to one another. Their chains could get tangled up and as they struggle to get free; there is a good chance the dogs can get injured.

Try to think about what it would be like your dog.Frustration may come quickly if your dog fails to learn simple things quickly. Don’t give up! Think how they think like your dog! This could help you come up with new ideas on how to accomplish your training hurdles.

TIP! To strengthen your training efforts, you can use a designated verbal command to help your animal know what your expectations are and when they have been fulfilled. “Yes” is the perfect word to show dogs approval before giving a treat.

Dogs tend to concentrate on one thing until something else grabs their attention. If you keep up with his training, your dog will start to wait for your signals before focusing on something.

TIP! Pick a phrase you will say to your new puppy the whole time you are working on house training him. When it’s time for him to go outside to do his business, say “Elimination Device.

It is easy to teach a roll with treats.The dog to lay down first. Next, hold a treat near the floor on one side of his head, and bring it up over the dog’s head as you place it on the other side. He should roll over while following the treat.

TIP! “Leave It!” should be one of the first commands that a puppy learns. This command instructs them to release an object and walk away.

This tone tells the dog know you are serious. It can also helps the dog to understand the difference between a sharp tone for discipline and other types of commands.

TIP! Your daily schedule should consist of regular potty breaks, regular training sessions and an hour of good exercise. You need to ensure your dog is exercising, you will get more out of training them.

Make sure you’ve got a reward ready whenever …

Tips To Have The Best Behaved Dog On The Block!

By Lester พฤศจิกายน 28, 2020 Off

Young puppies are known for being destructive and mischievous. The following article will give you with helpful canine training tips.

TIP! Take small steps when crate training your dog. Allow them to feel comfortable in their crate by closing the door and feeding them treats while praising them.

There are several techniques to make crate training more comfortable and successful for your dog easier. After your dog goes into the crate, reward him with praise and a treat.

TIP! You must stay consistent while you are crate training young puppies. Whenever you let your puppy out of the crate, he must be given the immediate chance to go potty.

When they seem comfortable in it with the door open, try closing it and feeding them treats via the wires. Start off small, like 10 seconds at a time, and gradually increase crate time. If the dog becomes overwhelmed, then you may need to slow down and have more patience with them.

You should develop a feeding routine with any dog. Your dog will eat quickly.

TIP! Have frequent or as necessary mini-training sessions to reinforce and keep the rules fresh in your dog’s mind. A lot of times owners thing training is a one time event.

The first step of training is commanding control. You must command your dog’s respect by being able to maintain discipline, or your dog is unlikely to obey.Always walk ahead of your dog when you go on walks, because this is the position to show leadership.

A lot of times owners will train their dogs once and not conduct any refreshers.

TIP! If your dog leaps on you, hold his paws and squeeze them a little so he will know this is not acceptable. It is uncomfortable but a non-painful experience for the dog.

It is very easy to train a roll with treats. The first step is to get the dog has to lay down first. Next, hold the treat close to the floor on one side of the dog’s head, and bring it up over the dog’s head as you place it on the other side. He should roll over while following the treat.

It is important to leash-train your dog trained to walk nicely on his leash. This will help to keep both of frustration.

TIP! To reduce the barking of your dog, try getting them used to what causes the barking in the first place. It might be a noise or simply coming into contact with other animals or people.

Training lessons should be very short. If more training is desired, then ensure you provide your dog with plenty of breaks so that they can relax for a little while before they continue their training regimen.

TIP! Effective dog training requires instilling good behaviors from day one. Bad habits are hard to break, so start training your dog early.

The first step in training a puppy is teach him his name.Repeat his name regularly, and reward your puppy when he responds.These …

How To Train Your Dog Efficiently

By Lester พฤศจิกายน 27, 2020 Off

TIP! A dog will obsess about one thing until you divert its attention. Once your dog knows his attention command, you will be able to coerce him to ignore almost anything.

If you do not know where to start when it comes to training a pet, take heart — you have already made a start by reading this article. The information will give you all the advice that you are reading now.

TIP! In dog training, use the same volume and tone of voice when you state a command. An authoritarian tone informs your dog he is expected to obey.

Try to think about what it would be like your dog.It’s easy to get irritated with them when they aren’t learning the basic things you teach it.Don’t give up- think instead.Imagining things as they see it might give you a different perspective in training them.

TIP! Don’t spend too long on a single dog training session. Your dog will get bored and antsy if you spend too much time on one thing.

Keep in mind that they get bigger. Choose a crate that works both for puppy when he matures into an adult. Your dog should be able to easily turn around the crate and sleep without being overly crowded.

TIP! Do not have overly long training sessions. Dogs have short attention spans.

Your dog must realize that you in order for training to work.Your dog will not respect or obey you, so that he knows to obey and respect you. When you walk your dog, be sure to keep him at heel since you are the leader.

TIP! When training a doggy, use primary reinforcement. Primary reinforcement uses something that is inherent for the dog to love as a reward for good behavior.

It is easy to train a roll over as long as you have some tasty treats on hand. The first step is to teach your dog to lay down. Next, hold the treat close to the floor near its head, and slowly bringing it upwards and over to the dog’s other side. He should then roll his body over while following the treat.

TIP! Teach your dog no response is needed for the word ‘no’. While training your pet, you need to give them a lot of positive praise and strokes.

When getting closer to a dog, you should go up to him slowly and allow him to sniff your hand. This allows the dog to get used to your personal scent and possibly trust you.

TIP! In order to decrease barking, stay around the offending item. It can be a sound, or being face to face with other people or other animals.

Make sure you are having fun when you are training with your dog each day. Taking time to play creates a strong bond between the two of you, which means fewer problems when training him.Training is fun for the dog, but make sure you get plenty of non-training play in too.

Your training …

Quick Tips To Make Training Your Dog Easier On Both You And Your Furry Friend!

By Lester พฤศจิกายน 26, 2020 Off

This article can give you some helpful canine training techniques.

TIP! Consider things from your dog’s perspective. You can easily become frustrated with your pet if they do not learn the basics quickly or not at all.

Make sure your dog stays awake and active often. Dogs are easily become bored. A bored dog without interest in what you’re doing is more difficult to train. Your dog will be more quickly if you keep them well exercised. Go for long walks or runs with your dog.

TIP! Repetition is what causes a dog to learn. It’s very common to repeat a command up to 50 times before your dog can learn it.

The first rule to remember when you begin to house train your puppy is that what is eaten will eventually come out the other end. Feed your pooch several times regularly each day.Doing so helps you to learn your puppy might need to relieve himself outdoors.

TIP! Repeat training exercises every day until your dog remembers them. A lot of times owners thing training is a one time event.

Pick a phrase to verbalize to your puppy the whole time you are working on house training. Each time you let your dog out to relieve himself, use this phrase to keep your dog focused on the task he came outside to accomplish.

TIP! Don’t use things like shock collars. They often don’t function as well as advertised and are far more expensive than conventional training methods.

Make sure you’ve got a reward ready whenever the dog does something successfully. You want to make sure that your dog understands that you are pleased with his behavior. This is the proper way to make sure the dog what behavior is correct and expected.

TIP! Always treat a dog after completing tasks. It is important that your dog is able to establish a connection between the command and the action that gains a reward.

Make training with your dog each day. Taking some time to have fun with your dog makes your dog like you more, and your dog will be more likely to respond well to training. While training is fun in itself, try having play time with your dog every day for a period of time.

TIP! Try to incorporate play into your training sessions with your dog. Try and develop a bond with your dog by playing with him, it will only encourage the dog to want to please you more during training.

Always get your dog’s attention by doing the same way.Start your commands with the dog’s name. Get is attention and make it follow what you want them to do. Dogs usually respond to names immediately and they know you need them to pay attention.

TIP! Desensitize your dog to the cause of their barking in order to reduce the behavior. Everything from a sound to a particular person could be a trigger.

You have to be consistent with your dog. If more than one family …

Small Goals To Set Up Your Dog For Success

By Lester พฤศจิกายน 25, 2020 Off

TIP! There are few effective ways to approach the matter of crate training your puppy or dog. If the dog doesn’t want to go inside the crate, put a rawhide bone in there and shut the door.

All dogs have a similar way of thinking.Understanding how dogs think will allow anyone to train any dog.This article will address such things as learning a dog’s temperament and how to train a dog with that in on canine thought.

TIP! Try to see things from your dog’s perspective. Frustration is easy during dog training.

When you verbally correct your dog, be concise. Do not whine and complain to your pet about their bad they are. Just say no and show them what to do instead.

TIP! Refrain from using higher end training gadgets, such as shock collar devices. In many cases, they do not live up to the advertising expectations created, and are just more money than more effective and traditional training tools.

Use control to acknowledge positive behavior during canine training. When your dog obeys your command, you should reward this behavior when he is calm. Though you might be satisfied with this type of accomplishment, excitement on your part leads to excitement on their part and diminishes control of the situation.

TIP! When you are in the initial stages of training your puppy, teach him his name first to help create a bond. Always use his name, and expect him to come to you when he is called.

Try not to reinforce bad behaviors from your dog by accident.This means you must not reward your dog treats and praise whenever it misbehaves. For example, do not rub its head when it comes and jumps at you when you get home when you do not want your dog to do this.

TIP! It is important for you to teach your dog good behavior habits from the beginning. It is easier to teach a dog good habits right from the start, rather than trying to break bad habits that have already been learned.

As your dog progresses in training, dogs can be given more freedom because they are more reliable. The spectrum of freedom and obedience will give your dog a satisfying life. Just be careful not to overdo it on the freedom initially as it can set your dog is properly trained before giving him so much slack.

TIP! Rewarding bad behavior ruins the lesson you’re trying to teach them. This method will only result in the dog learning to do what it pleases.

Remember it is important to be patient when it comes to training your dog. This will prevent both you and annoyance when puppy training. Your dog wants to do what you ask him to, but he or she cannot always understand the human language.

TIP! Your dog should enjoy training. Only train your dog in ten to fifteen minute sessions.

Always call your dog’s attention by doing the same way. Start commands by calling the dog’s name. …

Dog Behavior Problems Solved With Easy Training Techniques

By Lester พฤศจิกายน 24, 2020 Off

TIP! If you are keeping your dog in a crate, it’s important that you utilize tips for helping them realize this is their home. Leave food near or inside the crate and leave the door open.

Are you wanting to have an indoor dog but are struggling with this because your things away from your new puppy?You have endured everything from chewed furniture to feces on the carpet, and it is now time for you to properly train your dog. The advice in the following article will teach you how to effectively train a dog to live indoors.

This will help them associate good food and their new crate.

TIP! If you want your dog to follow the rules, keep training it, it needs to be refreshed! Too many owners tend to be under the impression that once they have trained their dog, that’s the end of it. Pets are creatures of habit, and they need to constantly be taught new things.

Try to think about what it would be like your dog.Frustration can be easily acquired if the dog does not pick up your training of basic things quickly. Don’t give up! Think how they think like your dog! Looking at the world through their eyes could give you to find new insights about training them.

TIP! With the right encouragement, most dogs can learn to roll over pretty quickly. The first step is a simple “lay” command.

Consistency is very important when working on crate training your puppy. When you let the puppy out of his crate he will need to relieve himself. The dog will grow his bladder so he can hold it for longer and use the restroom.

Repetition is the key to success when teaching your dog a new command. It can take as many as 50 repetitions of one command before your dog understands it.

TIP! When you are training your doggy friend, use what is known as primary reinforcement. This method involves eliciting the desired behavior by giving the pet a treat or reward upon completion.

It is easy to teach a pooch to roll with treats. The first step is to get the dog has to lay down first. Then, hold the treat over your dog’s head and swipe it above and around his head, and gradually raise it over its head to the opposite side.He should roll over while following the treat.

TIP! Your dog training needs to be consistent. When more than one person is training your dog be sure that you are using the same word as a command and discipline.

As the dog gets better at training, you can provide more freedom. The balance between freedom and obedience will give your dog a rewarding one. Just make sure your training your dog efforts back.

TIP! Overworking a new puppy with new information will only lead to trouble. Keep your training sessions short and sweet, this will help your puppy be more focused.

Have a treat prepared for rewarding …

Important Steps With Your Canine Training Strategy

By Lester พฤศจิกายน 23, 2020 Off

TIP! Reprimands should be delivered quickly and in a sharp tone. Do not drag on in a rant to your dog about how bad they are.

Canine training is a strong relationship between your pet and yourself. Training your dog can be hard, but learning as much as you can beforehand can be extremely helpful. Use these tips to help you a great start.

This will help him associate good food and their new crate.

TIP! Don’t bother with shock collars. They are often scams and, in any case, are completely unnecessary to proper dog training.

Timing is of the utmost importance when it comes to training your dog, so you need to spend an adequate amount of time training them, but not too much.Begin with shorter training and gradually increase the time each day. Pay attention and end the point when your dog starts to get restless.

You should establish predictable feeding habits for your dog. Your dog will eat quickly.

TIP! Be ready with a favorite treat when your dog successfully completes a command. It is important for your pet to understand that you have certain expectations, what those expectations are, and that he will be rewarded for complying.

Dogs tend to concentrate on one thing to the exclusion of all else. If you get your dog to focus on you, your dog will look to you more often for direction rather than looking to the environment.

Teaching a dog to not tug and pull when on his leash is important. This helps keep both of you safe when going on walks.

TIP! Teaching a new puppy to “leave it” is very important and one of the first commands that you should work on. This can help stop them from chewing on your belongings and prevents them from ingesting harmful things away from the home.

Remember to exercise patience when it comes to training your dog. This will cause you not to be frustrated and angry with the training. Your dog wants to make you happy, but you have to give him the commands in a way in which he understands what is expected.

Primary Reinforcement

TIP! To keep dogs from scratching at doors or jumping on people and furniture, try spraying them with a water-filled spray bottle. This will help your dog understand that certain behaviors will not be tolerated.

Primary reinforcement is the method commonly used to train a dog. Primary reinforcement uses the things that your dog loves as rewards for his good behavior. You can use dog treats or a nice belly rub as primary reinforcements. This will enable your dog know how to earn something he already wants.

TIP! One trick to remember when training your pet is to introduce it to different social environments frequently. It’s important that your dog act appropriately around other people and dogs.

Always get your dog’s attention by doing the same way.Start commands with the dog’s name. Get his attention by using its name and make it …

Everything You Ever Wanted To Know About Canine Training

By Lester พฤศจิกายน 22, 2020 Off

TIP! Only train your pet with positive reinforcement methods. Reward your dog with happy words, petting and an occasional very small treat when he pleases you.

Training a dog is the responsible thing to do. Training a dog the right way will keep your pooch safe and happy. Here are some suggestions on how you train your dog or find a good trainer.

TIP! Use your dog’s name as much as you can to make sure he is paying attention. It is especially important to do this during the first weeks of training, in order to establish that name-attention association.

Once your puppy feels comfortable in the open crate, close the gate and feeding him through it. Start off small, for example 10 seconds or so, slowly increase the time they are inside. If the puppy becomes upset, then you may need to slow down and have more patience with them.

Repetition is key to teaching a dog a new commands. It may take about 25-50 repetitions of this same command before your dog understands it.

TIP! Do not give up when you are trying to train your dog. Unless you constantly enforce desirable behaviors, the training is unlikely to be effective.

Puppies grow up quite quickly. Choose a crate that works both for the puppy when he matures into an adult. The dog should have plenty of room to turn around without feeling cramped.

TIP! When traveling with dogs, be certain to pack all the dog will need in terms of food, sleep accessories and toilet supplies. In order to have a pleasant trip, food and water bowls, bathroom bags and paper towels are necessities.

Try not to reinforce bad behavior in your dog. This means you must not reward your dog treats for doing something you don’t want it to do. For example, it will be difficult or impossible to train your dog not to jump on people if you give your pet a friendly neck-scratch when he or she jumps on you.

TIP! Don’t send mixed signals to your dog when he misbehaves. If for some reason the animal perceives that you are amused by the performance, he may deliberately repeat the unwanted behavior to elicit a response.

Stay away from high end training devices such as shock collars. They often do not function properly and are far more expensive than conventional training methods. They can cause your dog’s behavior too much.

Training Regimen

TIP! Learn to recognize your dog’s signals. Each dog has its own unique way of showing that it needs to relief itself.

Begin your training regimen with a simple task. This ensures that success comes quickly and your dog learns to love training regimen.This gives you awesome results throughout the course of your training process.

TIP! Utilize a wide variety of training materials, including videos, books and classes where available, to create a comprehensive training program for your dog. Talk to others who own the same dog breed as you in order to

Tips And Tricks For Training Any Dog

By Lester พฤศจิกายน 21, 2020 Off

TIP! Look at it in your dog’s point of view. It’s easy to get mad if your dog is not doing the basic things you teach it.

You and your puppy will both benefit from training. A dog shows what both of you know how to behave. It might not have been an easy road, but it is a great idea to train a dog well.

You need to adhere to a specific feeding routine with your dog. Your dog will quickly finish eating before you take the dish away.

TIP! Get your dog the proper nutrition required for canine health. A poor diet can negatively affect them in various ways.

Dogs tend to concentrate on one thing to the exclusion of everything else unless that attention. With frequent practice, your dog should be able to pay more attention to your orders.

TIP! Have a treat ready to reward your dog after it properly completes a task you ask it to do. You want your dog to recognize that when you give it a command and it does the task, it is doing what you want it to do.

Do not tie a couple of dogs in close proximity to each other. If a big dog is tangled up with a little one, one can get wrapped up so badly it could close off the airway, and one could potentially die.

TIP! Pay attention to how much time you spend training in one session. A long, uninterrupted training period is going to exhaust your dog’s attention.

The first rule to remember when you begin to house train your puppy is that what you feed them will pass. Feed your dog a high-quality diet three times daily at the same hour. Doing so helps you to gain a clearer picture of when your puppy’s schedule.

TIP! Don’t extend training sessions. The attention spans of dogs can be limited, and therefore it is necessary to keep training segments brief so that the animals do not grow bored and disinterested.

Try not to reinforce bad behavior in your dog. This means don’t give your dog with attention or treats and praise whenever it misbehaves. For instance, if you are trying to train your dog to not jump on you, do not rub his head affectionately unless he actually sits.

TIP! Positive reinforcement is the best way to train a dog. Reward your dog with happy words, petting and an occasional very small treat when he pleases you.

Pick a phrase to verbalize to your new puppy the whole time you are working on house training. When it’s time for him to go outside to do his business, say “go potty” to them so they will eventually associate the phrase with going to the bathroom outside.

TIP! To prevent barking, teach your dog simple methods to quit them. Choose words to use, such as “quiet”, and when they bark, use the word or words and give them a treat when they stop.

Training sessions …

สูตรทำเมนูอาหาร ไก่ผัดเม็ดมะม่วงพิมพานต์

By Lester พฤศจิกายน 20, 2020 0

สูตรทำอาหาร ไก่ผัดเม็ดมะม่วง หิมพานต์ สูตรอร่อย วันนี้เราจะพาไปเข้าครัว ไปลงมือทำเองกัน รับรองว่าไม่ ยากอย่างที่คุณคิด ทำเองเราจะใส่วัตถุดิบมาก เท่าไหร่ก็ได้ เต็มๆคำ พร้อมแล้วตามไปจดสูตรกันเลยจ้า

ส่วนผสมไก่ผัดเม็ดมะม่วงพิมพานต์

 • สันในไก่ 300 กรัม
 • เห็ดฟาง หั่นซีก 1 ถ้วย
 • กระเทียมสับ 2 ช้อนโต๊ะ
 • เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด 1 ถ้วย
 • ซอสมะเขือเทศ 2 ช้อนโต๊ะ
 • ต้นหอมซอย 3 ต้น
 • พริกชี้ฟ้าซอย 2 เม็ด
 • หอมใหญ่ หั่นเต๋า 1 ถ้วย
 • น้ำมันหอย 1 ช้อนโต๊ะ
 • น้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ
 • น้ำมันงา 2 ช้อนชา
 • แป้งสาลี 1 ถ้วย
 • พริกแห้งทอด 5 เม็ด
 • ซีอิ๊วขาว 1 ช้อนชา
 • พริกไทยป่น ½ ช้อนชา
 • น้ำเปล่าหรือน้ำซุป 1 ถ้วย
 • น้ำมันสำหรับทอดและผัด

วิธีทำ ไก่ผัดเม็ดมะม่วงพิมพานต์

– ผสมเนื้อไก่เข้ากับเครื่องปรุง ซีอิ้วขาว พริกไทยป่น นำมาคลุกเคล้ากับแป้งให้เข้ากัน
– ให้ตั้งกระทะ น้ำมันร้อนพอดีๆ ใส่ไก่ลงทอด พอไก่เริ่มเหลืองสุกแล้วยกขึ้น ให้สะเด็ดน้ำมัน แล้วเอาพักไว้
– ตั้งกระทะ ใช้น้ำมันสำหรับผัด แล้วผัดกระเทียมให้เหลืองหอม ใส่เห็ดฟางและหอมใหญ่ลงไป เติมน้ำเปล่า หรือน้ำซุป ลงไปเล็กน้อย
– ทำซอสโดยการใส่ซอสมะเขือเทศ น้ำมันหอยลงไป ถ้าใครชอบหวานให้ใส่น้ำตาลลงไปด้วยได้ในขั้นตอนนี้ ปรุงรสต่อด้วยน้ำมันงา และน้ำปลา แล้วใส่พริกทอดตามลงไป
ใส่กัดลงไปผัดเข้าด้วยกัน ตามด้วยเม็ดมะม่วง พริกชี้ฟ้า และโรยด้วยต้นหอม คลุกเคล้าให้เข้ากัน ตักใส่จาน พร้อมเสิร์ฟ…